Adatkezelési tájékoztató

 

 

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), mint Adatkezelő, a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és tiszteletben tartja a honlapot látogatók biztonságát. Ennek érdekében megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azon személyes adatokat, amelyek a honlap, a magyarorvostalalkozo.hu működtetése során a birtokába kerülnek.

 

A tájékoztató célja, hogy a honlap használóival megismertesse az adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok érvényesülését.

 

Adatkezelő:

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ)

1083 Budapest, Szigony utca 43.

e-mail: office@motesz.hu

tel: +36-1-312-3807

 

 

Jelen tájékoztatót és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. A honlapnak – a módosítás hatálybalépését követő  - használatával a látogató elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

Fogalom meghatározások

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, megsemmisítés.

 

Személyes adat:   bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („érintett”) közvetlen vagy közvetett módon azonosítható.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amelyet az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Adatvédelmi incidens: Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,  jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Szolgáltatás: Az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon:

A kizárólag orvosoknak, gyógyszerészeknek és egyéb egészségügyi szakembereknek meghirdetett orvos-világtalálkozón való részvétel, ill. ahhoz kapcsolódó programok és információk.

A rendezvényen való részvételhez regisztráció szükséges.

 

A regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 

Név

Munkahely

Ország, város, ahol jelenleg dolgozik

Szakterület

Hány éve praktizál

E-mail cím

Telefonszám

 

Amennyiben a rendezvényen előadást tart, az absztrakt beküldésekor:

 

Név

Munkahely

Város

Ország

E-mail cím

Telefonszám

 

A regisztráció célja az Adatkezelő által szervezett világtalálkozón való részvételre jelentkezés, a kapcsolódó szolgáltatások adatkezelő általi megrendelése a regisztráló személy igényeinek teljesítése érdekében, valamint a vele való kommunikáció lebonyolítása, továbbá a későbbiekben hasonló szakmai rendezvényekről szóló értesítések küldése.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján és kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, valamint a vonatkozó adatkezelési és más jogszabályok betartásával kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja.

 

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti céltól eltérő célra kívánná felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja és beszerzi az érintett előzetes, egyértelmű, kifejezett hozzájárulását, illetőleg felhívja a figyelmét a felhasználás megtiltásának lehetőségére.

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) mint adatkezelő e honlap működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson és törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Ahhoz, hogy a világtalálkozóra való jelentkezés kapcsán a jelentkezőkkel szembeni vállalásainkat teljesíthessük, elengedhetetlenül szükséges a fentebb jelölt személyes adatok kezelése.

 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Ez a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak a rendezvény előtti időpontban történő visszavonása   azonban azzal a következménnyel jár, hogy a rendezvényen való részvételre az érintettnek nincs lehetősége.

 

Adatkezelő a számítógépes rendszerében tárolt és papír formátumban kezelt személyes adatok tekintetében megfelelő informatikai, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, így különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá.

 

 

A személyes adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A rendezvényen való részvételhez kapcsolódó, a részvételt igazoló és pénzügyeket érintő személyes adatok kezelésének jogalapja: törvényi felhatalmazás (2000. évi C. törvény a számvitelről).

 

Adatkezelő a jelen tájékoztatóban nevesített adatkezelése tekintetében az Európai Parlement és Tanács 2016/679. rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotörvény,), a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) rendelkezéseit alkalmazza.

 

 

Az adatkezelés időtartama: A regisztrációhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat egy évig, ill. visszavonásig, a jövőbeni hasonló szakmai rendezvényekről szóló értesítés megküldéséhez az érintett e-mail címét - külön hozzájárulás alapján - a visszavonásig őrizzük.  A számvitelt, pénzügyeket érintő személyes adatok tekintetében a megőrzés ideje a számviteli törvényben előírt határidő.

Az érintett a személyes adatok kezelésének visszavonására vonatkozó kérelmét az office@motesz.hu címre teheti meg.  

 

A honlap használata során az adott személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adatközlés időpontjában hatályos változatát megismerte, és önkéntes, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatok és az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

 

 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

 

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), mint adatkezelő adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe a rendezvényre való jelentkezés, regisztráció és a kapcsolódó szolgáltatásokra való igény fogadása, teljesítése érdekében, valamint a webtárhely szolgáltatására. 

 

 

Adatfeldolgozó 1.

rendezvényszervező

Silhouette Consulting Kft.

1026 Budapest, Bimbó út 117.

14016235-2-41

 

 

 

Adatfeldolgozó 2.

webtárhely szolgáltatója

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Szolgáltató

Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 24.

 

 

 

Adatfeldolgozók adatvédelemre, adatbiztonságra vonatkozó kötelezettségeit Adatkezelő és Adatfeldolgozók között létrejött adatfeldolgozói szerződés rögzíti.

 

 

Az érintettek jogai

 

 • Tájékoztatáshoz való jog: Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz azért, hogy az érintettek számára a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR rendelet 13-22. valamint 34. cikkében foglalt információkat világos, átlátható, közérthető formában és könnyen hozzáférhető módon megadja.

 

 • Az érintett hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van: jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez a kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon személyes adatai tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; jogosult tájékozódni a felügyeleti hatósághoz címzett panaszbenyújtási jogáról; az adatforrásokra vonatkozó minden elérhető információról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték; az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított  max. 30 napon belül köteles a tájékoztatás megadására.

 

 • Helyesbítés és törlés joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles haladéktalanul törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat az alábbi feltételek valamelyikének megléte esetén:

  • a személyes adatokra már nincs szükség azon célból, amely miatt azokat kezelték,
  • az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • az érintett tiltakozik adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

 

A törlésre vonatkozó, előzőekben felsorolt jogok nem érvényesíthetők, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásából, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,  közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, népegészségügy területét érintő közérdek alapján, vagy közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás vagy statisztika céljából, továbbá jogi igények előterjesztése, érvényesítése ill. védelme céljából szükséges.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát (mindaddig, míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes és az érintett a törlés helyett a korlátozást kéri; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, ill. az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Az adathordozhatósági jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 

 • Tiltakozáshoz való jog keretében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget éveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 

 

 

 • Jogsérelem esetén

 

  • az érintett jogosult bírósághoz fordulni, valamint
  • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnál: 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu,
  • telefon:           +36 (30) 683-5969
                          +36 (30) 549-6838
                          +36 (1) 391 1400

 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság, a nyomozó hatóság, a Bíróság, az Ügyészség, valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása, adatok közlése ill. átadása, dokumentumok átadása céljából megkereshetik adatkezelőt.

 

Amennyiben jelen tájékoztatóhoz kapcsolódó kérdése lenne, kérjük, írjon nekünk az office@motesz.hu címre.

 

 

 

Budapest, 2021. április 26.

 

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ)